Wynajem

ZDT.221.1.2024

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI „BYSTRZYCA” W LUBLINIE Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (20-609) przy ul. Filaretów 44

 OGŁASZA

Konkurs na poddzierżawę wydzielonej części działki położonej w Lublinie przy ul. Rusałki na okres 20 lat z przeznaczeniem na  budowę i prowadzenie nowoczesnego kompleksu tenisowego.

 Niniejszy Konkurs zorganizowany zostaje zgodnie z zapisami Regulaminu postępowania w sprawie oddania w najem/dzierżawę/poddzierżawę nieruchomości lub ich części przez MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Regulamin)

 1. Termin składania ofert:

Pisemne oferty (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „RUSAŁKA korty – nie otwierać”) należy składać do dnia 14.02.2024 r. do godz. 9:00, (zgodnie z Rozdziałem III § 9 ust. 2 Regulaminu) w sekretariacie MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.02.2024 r., o godz. 10:00, na Stadionie ARENA Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie w loży nr 18.

 1. Lokalizacja oraz charakterystyka przedmiotu Konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest:

wydzielona część terenu o powierzchni 10 000,00 m2 – część działki nr ewid. 10/12 (obręb: 34 – Stare Miasto, arkusz: 5), zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.

 1. Przeznaczenie przedmiotu Konkursu:

Przedmiotem konkursu jest dzierżawa terenu pod inwestycję budowy czterech kortów tenisowych
(w tym dwóch krytych) wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzysząca jak i prowadzenie powstałego ośrodka tenisowego przez okres obowiązywania umowy. Stworzony kompleks tenisowy ma mieć charakter ogólnodostępny, integrujący lokalną i ponadlokalną społeczność.

 1. Wyposażenie stałe przedmiotu Konkursu:

Przedmiot Konkursu w postaci wydzielonej części terenu nie jest zabudowany. Pozbawiony jest przyłącza energetycznego, wodnego i kanalizacyjnego. Do przedmiotowego terenu wydzielona będzie droga przejazdu i przechodu przez inny teren wydzierżawiany.

 1. Stawka czynszu miesięcznego netto:

stawka wywoławcza czynszu miesięcznego netto do Konkursu wynosi 6000,00 zł plus należny podatek VAT 23%.

Zaoferowana do Konkursu stawka netto stanowi 100% kryterium wyboru oferty.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość, w ramach odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami, rozłożenia płatności w ramach tzw. „ruchomego czynszu” w skali roku z uwagi na sezonowość obiektu, tzn. w miesiącach zimowych (np. październik – kwiecień czynsz byłby niższy, w pozostałych miesiącach – wyższy). Ustalony w ten sposób czynsz, sumarycznie będzie musiał w całości pokrywać 12-miesięczny czynsz ustalony w konkursie ofertowym.

Ustalona w konkursie ofertowym stawka czynszu netto plus należny podatek VAT nie obejmuje:

 • kosztów eksploatacyjnych z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody i kanalizacji w przedmiocie Konkursu. Koszty te będą rozliczane na podstawie. Oferent będzie zobowiązany do podpisania we własnym zakresie stosownych umów z dostawcami mediów.
 • kosztów eksploatacyjnych z tytułu wywozu śmieci i odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia przez Oferenta działalności w przedmiocie Konkursu. Oferent będzie zobowiązany do podpisania we własnym zakresie stosownej umowy z  odbiorcą śmieci.

W związku z zapisami par. 6 ust. 3 Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Ogłoszenia mówiącymi o konieczności dostarczenia przez wygrywającego Konkurs Aktów notarialnych, jako niezbędnego warunku do wejścia w życie przedmiotowej Umowy, Oferent przyjmuje do wiadomości, że nie dostarczenie w wymaganym terminie przedmiotowych Aktów a tym samym nie wejście w życie przedmiotowej Umowy skutkowało będzie przepadkiem wadium, o którym mowa poniżej w punkcie 9 lit. b) ppkt (e), na rzecz MOSiR.

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. złożenie do dnia 02.2024 r. do godz. 9:00, (zgodnie z Rozdziałem III § 9 ust. 2 Regulaminu) kompletnej, zgodnej z Ogłoszeniem oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do Ogłoszenia zawierającej wszystkie poniższe elementy:
   • imię i nazwisko Oferenta, a w przypadku, gdy Oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jej nazwę i siedzibę wraz z załączonymi kopiami dokumentów tj. aktualny odpis z rejestru KRS lub wyciąg z CEIDG;
   • datę sporządzenia oferty;
   • oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu netto, obliczony od stawki czynszu należny podatek VAT, oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu brutto;
   • przewidywany termin rozpoczęcia działalności;
   • zakres planowanej działalności i jej charakter;
   • proponowany czas poddzierżawy przedmiotu Konkursu – 20 lat.
  2. złożenie załączników do oferty, opatrzonych podpisem oraz, w przypadku gdy Oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, podpisem i pieczęcią:
   • oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem oraz warunkami Konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, stanowiące Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; Regulamin jest dostępny na mosir.lublin.pl oraz w Dziale Obsługi Klienta Komercyjnego MOSiR na Stadionie ARENA Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie, w loży nr 18.
   • kryteria oceny stanowiące Załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
   • zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy opracowany przez MOSiR, stanowiący Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – parafka na każdej stronie umowy;
   • w przypadku Oferentów, którzy dotychczas współpracowali z MOSiR do oferty musi zostać dołączone zaświadczenie z MOSiR o niezaleganiu z opłatami, stanowiące Załącznik nr 6 do Ogłoszenia;
   • wpłata wadium w terminie do dnia 02.2024 r do godz. 09:00 na rachunek bankowy MOSiR: Bank PKO Bank Polski SA Nr 16 1020 3147 0000 8902 0091 9563 oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium w ofercie. Wadium wynosi jednokrotność stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto, tj.  (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100 groszy). Wpłacone wadium, po zawarciu umowy poddzierżawy, podlega przekształceniu w kaucję zabezpieczającą ewentualne roszczenie MOSiR. W przypadku nie przystąpienia w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia Konkursu do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, który wygrał Konkurs, wadium przepada na rzecz MOSiR i nie podlega zwrotowi. Uczestnikom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zwraca się nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia Konkursu na podstawie wypełnionego wniosku. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia wniosku o zwrot wadium stanowiącego Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia.
 1. Dodatkowe informacje:

Przystąpienie uczestnika do Konkursu oznacza, że Oferent zapoznał się i akceptuje przedmiot Konkursu pod względem jego stanu technicznego, powierzchni oraz potrzeb remontowych.

Podpisanie umowy jest uzależnione od wyrównania przekształconego w kaucję zabezpieczającą wadium do równowartości dwukrotnego miesięcznego czynszu brutto ustalonego w Konkursie,

Przedmiot Konkursu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 724 990 011.

Dodatkowe informacje w sprawie Konkursu udzielane są pod numerem telefonu 724 990 011.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przy MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Oferta wygrywająca zostanie wybrana przy uwzględnieniu kryterium oceny ofert.

Oferent, który wygra Konkurs ofertowy, o jego rozstrzygnięciu poinformowany zostanie drogą pisemną, pozostali Oferenci – poprzez wywieszenie wyników Konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej organizatora Konkursu tj. www.mosir.lublin.pl

Ogłoszenie o Konkursie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej organizatora Konkursu tj. www.mosir.lublin.pl

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Oferenta jest MOSIR Bystrzyca sp.  z o.o. w Lublinie z siedzibą ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, Tel. (81) 466 51 00;  Fax (81) 466 51 01, Strona internetowa: www.mosir.lublin.pl, e-mail: osrodek@mosir.lublin.pl,

2) dane osobowe Oferenta przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na poddzierżawę części działki nr 10/12, obręb 34- Stare Miasto położonej przy ul. Rusałki 6 w Lublinie, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

3) dane osobowe Oferenta przechowywane będą przez okres trwania zawartej Umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających,

4) Oferent posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5) Oferent ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe Oferenta przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

6) dane Oferenta nie będą podlegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością udziału w konkursie na poddzierżawę części działki nr 10/12, obręb 34- Stare Miasto położonej przy ul. Rusałki 6 w Lublinie.

 Do pobrania:

Zał. nr 1_do ogłoszenia_formularz oferty

Zał. nr 1_do umowy_mapa poddzierżawy

Zał. nr 2_do ogłoszenia_oświadczenie

Zał. nr 2_do umowy_opz

Zał. nr 3_do ogłoszenia_kryteria

Zał. nr 3_do umowy _decyzja nr 401.23 o ustaleniu warunków zabudowy

Zał. nr 4_do ogłoszenia_ projekt umowy

Zał. nr 5_do ogłoszenia_wniosek o zwrot wadium

Zał. nr 6_do ogłoszenia_zaświadczenie

 MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia Konkursu i odstąpienia od zawarcia umowy z wygrywającym Konkurs bez podania przyczyny. W takim wypadku uczestnik, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie może domagać się zawarcia umowy, jak również nie przysługują mu żadne roszczenia finansowe względem MOSiR, za wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaconego wadium lub wadium przekształconego w kaucję zabezpieczającą. Komisji Konkursowej przysługuje prawo przeprowadzenia licytacji ograniczonej, jeśli uczestnicy Konkursu zaoferowali tę samą stawkę. Oferty niekompletne, nie spełniające powyższych wymogów, złożone poza obowiązującym trybem lub po terminie nie będą rozpatrywane. We wszystkich sprawach nie określonych treścią ogłoszenia Konkursowego zastosowanie mają postanowienia Regulaminu postępowania w sprawie oddania w najem/dzierżawę/poddzierżawę nieruchomości lub ich części przez MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie.

Lokal gastronomiczny – KAWIARNIA AQUA LUBLIN