Deklaracja dostępności

MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu www.mosir.lublin.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.04.2021r.
Data ostatniej aktualizacji: 19.04.2021r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Wac. Kontaktować można się także pisząc na adres: a.fotyma@mosir.lublin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • wyznaczone i prawidłowo oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do obiektu z poziomu „0”,
 • toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na każdym poziomie obiektu, również  w strefie mokrej Kompleksu Basenów,
 • windy umożliwiające dostanie się na wyższe poziomy kompleksu,
 • brak progów i innych barier architektonicznych,
 • kontrola dostępu do stref obiektu – kołowroty, dostosowane do osób poruszających się na wózkach,
 • oddzielna przebieralnia w Kompleksie Basenów (również Saunarium) dedykowana osobom niepełnosprawnym, z toaletami i natryskami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • brodzik do dezynfekcji (nogomyjka) z łagodnym przejściem, umożliwiającym przejazd wózkiem i dezynfekcję kół,
 • windy umożliwiające dostanie się do niecek basenowych osobom niepełnosprawnym,
 • podjazdy i podnośniki, umożliwiające dostanie się do każdego miejsca w Kompleksie Basenów,
 • winda na strefie rekreacji Kompleksu Basenów umożliwiająca korzystanie ze zjeżdżalni wodnej,
 • wózki ociekowe przystosowane do poruszania się po basenie,
 • możliwość wjechania wózkiem na trybuny basenu olimpijskiego.

Dla osób niewidomych i niesłyszących:

 • windy osobowe, sygnały dźwiękowe w windach, przyciski z oznaczeniami w języku Braile’a, budynek nie posiada progów wejściowych, zewnętrzne drogi dojścia z obniżonymi krawężnikami.

Inne aspekty:
Aranżacja przestrzeni publicznej wokół obiektu umożliwia bezproblemowe dotarcie osobom niepełnosprawnym od parkingu do wejścia głównego, ale również do każdego ciekawego miejsca na zewnątrz, jak np. plac zewnętrzny wokół kuli, która jest atrakcją architektoniczną, ale i atrakcją wodną – rwącą rzeką wychodzącą na zewnątrz Kompleksu Basenów. To miejsce popularne wśród mieszkańców Lublina jako tło do robienia zdjęć.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z obiektu nie będąc klientami Kompleksu Basenów, Saunarium czy FitGym Complex. Mogą być np. klientami restauracji, która działa na parterze budynku i w której, jak można zaobserwować, odbywają się spotkania towarzyskie, rodzinne
i biznesowe.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • zastosowanie odpowiedniego ukształtowania chodnika przed wejściem głównym,
 • zastosowanie drzwi bez progów,
 • zaprojektowanie specjalnych stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 • dostosowanie pomieszczeń ogólnych, sanitarnych i szatniowych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • w rejonie węzła sanitarnego zlokalizowano wydzielony sanitariat dla osób niepełnosprawnych,
 • dla potrzeb wejścia w strefę czystą pływalni oraz sali gimnastycznej i siłowni zaprojektowano zespoły szatniowo-sanitarne przystosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózkach,
 • niecki basenowe wyposażone w podnośniki do opuszczania do wody osób niepełnosprawnych,
 • na trybunach wydzielone i oznakowane miejsca dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób niewidomych i niesłyszących:

 • budynek nie posiada progów wejściowych,
 • zewnętrzne drogi dojścia z obniżonymi krawężnikami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • obiekt w całości na jednym poziomie (gruntu),
 • posiada podjazd na pomosty przy basenach,
 • przy kompleksie jest parking, na którym wyznaczono jest 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsca te są zwolnione z opłaty parkingowej,
 • toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • na poziomie pierwszego sektora I znajduje się 18 stanowisk dla kibiców na wózkach inwalidzkich wraz z miejscami dla opiekunów,
 • 6 dedykowanych łazienek dedykowanych,
 • specjalny bufet gastronomiczny z szeroką ladą, pod którą można wjechać wózkiem,
 • 2 szatnie przystosowane dla niepełnosprawnych zawodników,
 • boisko treningowe z nawierzchnią syntetyczną (BTS) ma wzmocnione podłoże, umożliwiające rozgrywanie na nim zawodów sportowych osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek stadionowy nie posiada progów wejściowych, zewnętrzne drogi dojścia z obniżonymi krawężnikami.

Dla osób niewidomych i niesłyszących:

 • odpowiednio przystosowaną sygnalizację wzrokową sektorów i pomieszczeń na stadionie (duże znaki graficzne o kontrastowych kolorach – żółte napisy na czarnym tle),
  schody, których kolor i faktura sygnalizuje ich początek i koniec,
 • windy osobowe zarówno na trybunach jak i w budynku stadionowym, sygnały dźwiękowe w windach, przyciski z oznaczeniami w języku Braile’a,
 • budynek stadionowy nie posiada progów wejściowych, zewnętrzne drogi dojścia z obniżonymi krawężnikami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • na parkingu przed wejściami głównymi na stadion znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • na obiekcie znajduje się wjazd na trybuny, na których wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
 • dostosowana toaleta do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt, na którym rozgrywają się treningi i zawody osób niepełnosprawnych.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • dwie kondygnacje budynku stadionowego skomunikowane są windą osobową z sygnałami dźwiękowymi,
 • w urządzeniach sportowych terenowych zamontowano tuleje dla montażu pochwytów do rozgrywania konkurencji,
 • miejsca dla widzów niepełnosprawnych na wózkach zapewnia 1-szy rząd, bezpośrednio dostępny poziomu areny,
 • w budynku Hali Start, od strony ul. Piłsudskiego, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z podjazdem od drzwi wejściowych do toalety,
 • w budynku Hali Start znajduje się winda, umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostanie się na salą gimnastyczną (opuszczana winda przy schodach).

Dla osób niewidomych i niesłyszących:

 • dwie kondygnacje budynku stadionowego skomunikowane są windą osobową z sygnałami dźwiękowymi.
 • winda osobowa, sygnały dźwiękowe w windzie, budynek nie posiada progów wejściowych, zewnętrzne drogi dojścia z obniżonymi krawężnikami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • na parkingu przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • wejście do budynku bez schodów umożliwia dostęp do sklepów położonych na parterze.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne i na wózkach inwalidzkich (w charakterze widzów), dostępne są: miejsca postojowe na parkingu;
  wejście główne z poziomu terenu;
 • WC dostępne z komunikacji ogólnej;
 • miejsca widokowe na antresoli;
 • komunikacja pionowa na antresolę dźwigiem osobowym przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • odpowiednia szerokość korytarzy i drzwi, powierzchnie manewrowe mają parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla osób niewidomych i niesłyszących:

 • budynek nie posiada progów wejściowych,
 • zewnętrzne drogi dojścia z obniżonymi krawężnikami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • dostęp do budynku odpowiednio ukształtowanym chodnikiem i pochylniami,
 • na parkingu obiektu dostępne wydzielone stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia ogólne, sanitariaty oraz zespoły szatniowe dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • na trybunach hali sportowo-widowiskowej wydzielone i oznaczone miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • wjazd na trybuny wewnętrzną pochylnią.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • zainstalowany jest podest dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia przemieszczanie osoby na wózku z poziomu wejścia głównego na poziom boiska, z tego samego poziomu można dostać się bezkolizyjnie na niższy poziom trybun stacjonarnych,
 • toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z systemem przyzywającym, dostępne z komunikacji ogólnej (na każdym poziomie),
 • możliwość wprowadzenia grupy osób niepełnosprawnych do wnętrza hali od strony zaplecza technicznego na poziom boiska,
 • wyznaczone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • budynek jest parterowy, progi drzwi zewnętrznych nie przekraczają 1 cm,
 • dostęp wózków inwalidzkich do obiektu chodnikami o nachyleniu podłużnym nieprzekraczającym 5 %,
 • drzwi wewnętrzne zapewniają możliwość wjazdu wózkiem do wszystkich pomieszczeń dostępnych usługowo dla klientów,
 • obiekt umożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne,
 • wypożyczalnia posiada trójkołowe rowery dla osób niepełnosprawnych,
 • w obiekcie znajduje się WC dla osób niepełnosprawnych o właściwych parametrach, z odpowiednimi uchwytami.