Deklaracja dostępności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  20-609 Lublin, ul. Filaretów 44
  Tel. (81) 466 51 00;  Fax (81) 466 51 01
  Strona internetowa: www.mosir.lublin.pl
  e-mail: osrodek@mosir.lublin.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej w ramach poszczególnych obiektów sportowo rekreacyjnych na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) e) f);
 3. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:
  a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez MOSiR przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
  • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
  • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów MOSiR (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
  b) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
 8. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z koordynatorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: abi@mosir.lublin.pl
 9. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez MOSiR w Lublinie.